Õppeaasta eesmärgid
Aasta põhieesmärk: Päkapikk avastab kodumaad, õpib ilusat emakeelt ja kultuuri

Alaeesmärgid:

● Huvi äratamine emakeele, luuletuste, muinasjuttude, liisusalmide ja dramatiseeringute vastu läbi lastekirjanduse, nukulavastuste, muusika, mängu ning liikumise.
● Lapsele Eesti kultuuri tutvustamine läbi mänguliste tegevuste, dramatiseeringute ja laulumängude.
● Lapsele soodsa kõnekeskkonna loomine, kus laps kuuleb korrektset, ilmekat ja grammatiliselt õiget kõnet, saab aru kuuldu sisut,  on võimalus ise kõnelda ja ennast väljendada.
● Lapsele kodumaaga seonduvate tähtpäevade, traditsioonide ning sümbolite tutvustamine.
● Läbi motoorika arengu toetada lapse kõne kujunemist – liikumine, võimlemine, peenmotoorika arendamine (lükkimine, toppimine, nööpimine, voolimine, joonistamine)

Ülesanded eesmärkide saavutamiseks:

● Pöörata tähelepanu korrektsele ja õigele kõnele lapse ümber (täiskasvanute kõne eeskuju)
● Rühmas on sisustatud lugemispesa – raamaturiiul, kastid raamatutega, padjad istumiseks
● Rühmas on piisavalt eakohaseid jutu- ja pildiraamatuid
● Lastel on kasutamiseks vahendid dramatiseeringuteks, rollimängudeks – käpik- ja näpunukud, kostüümid
● Laulude ja lastemuusika, erinevate häälte (looma-, loodus-, olmehääled) kuulamine
● Käeliste tegevustega tegelemine (joonistamine, maalimine, voolimine, kleepimine), mängud peenmotoorika arendamiseks (toppimis- ja nööpimisvahendid, pusled, lauamängud)
● Meie kultuurile omaste tähtpäevade tähistamine (kadripäev, mardipäev), tantsimine ja lastelaulude laulmine (Kaerajaan, „Kes aias?“, „Mõmmi unelaul“, „Rongisõit“ jne)
● Liikumissaalis ringmängude mängimine koos liisusalmide lugemisega.
● Õueala liiklusrajal liikumine ja tutvumise liiklusmärkidega (ülekäigurada, rattatee jne)
● Tervislike salati- ja smuutipäevade korraldamine, mille tooraineks on kodumaised aiasaadused (koostöös koduga - antakse toormaterjal kodust lapsele kaasa)
● Ise õppeaeda taimede ettekasvatamine ja hiljem peenrakasti istutamine.
●Õue- ja kogemusõppe võimaluste aktiivne kasutamine (praktiline tegevus, katsed, uurimine)

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018