Hoolekogu
Hoolekogu koosseis 2023/2024


Esimees: Kristina Lehtmets: kristinalakk@hotmail.com
Asetäitja: Mirko Känd: mirko.kand@gmail.com
Liikmed:
Jette Karmin: jetsspets@gmail.com
Jorma Helenurm: jorma.helenurm@gmail.com
Õpetajate esindaja: Maive Tagel
Maive.Tagel@pakapikk.edu.ee
Põhja-Tallinna Valitsuse esindaja: Kaia Kask
Kaia.Kask@tallinnlv.ee
 
 
Tallinna Haridusameti juhataja16.11.2023 käskkiri nr T-7-1/23/477 hoolekogude kinnitamise kohta
Lisa Lastesõim Päkapikk kinnitatud hoolekogu koosseis
 

Hoolekogu tegevus

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.


Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee
Tel. 6618018