Lastesõimetasu

Kohatasu

2024. aastal on vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus. Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus alljärgnevalt:

vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus


Soodustused ja toetused


Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot ehk:
2-liikmelise pere puhu maksimalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimalselt 2452,75 eurot.

Teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht

! Juhul, kui avaldus soodustuse saamiseks esitatakse näiteks novembris, rakendub soodustus 1. detsembrist. Täpsemalt loe SIIT

! Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad  munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa (kohatasu) maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toitlustustasu 

NB! Alates 1. jaanuarist 2024 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise käiva lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealisel lapsel 3,05 eurot päevas.
Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.

Lastesõim Päkapikk on toitlustustasu päevamaksumuse kooskõlastanud lastesõime hoolekogu 28.12.2023 koosoleku protokolliga nr 2 ja kinnitanud lastesõime direktor 29.12.2022 käskkirjaga nr 1-2/11

Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt lastesõime hoolekogu otsusele. 

Alates 01. jaanuarist 2024 on toidupäeva hind 2,59 € (2,58 eurot on lapsevanema osa


Esitatud arved tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.

• Kasutada tuleb arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne!
• Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb viivitamatult teatada lastesõime direktorile. Võlglasi lastesõime vastu ei võeta.
• Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
• Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
• Parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.
• Lastesõim Päkapikk arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja Natalja.Alet@tallinnlv.ee
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile 

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018